Algemene voorwaarde

Voorwaarden STROOMkast

De voorwaarden voor het gebruik van STROOMkast bestaat uit een aantal onderdelen. Lees deze aandachtig door. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen kunt u natuurlijk altijd contact met PUTkast BV opnemen.

Inhoud van deze voorwaarden:

1.   Algemeen

2.   Persoonsgegevensbeleid

3.   Gebruikersvoorwaarden

1.      ALGEMEEN

STROOMkast is een activiteit van PUTkast BV

Iedereen die gebruikt maakt (voor welk doeleinden dan ook) van STROOMkast gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Naast deze voorwaarden zijn op de activiteiten van PUTkast BV de zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007 van toepassing. De volgorde is dat eerst deze voorwaarden gelden en dan de ALIB 2007. Mocht onverhoopt in beide documenten een tegenstrijdigheid staan dan gelden deze voorwaarden.

2.      Persoonsgegevensbeleid

Het persoonsgegevensbeleid ofwel privacy policy geeft aan hoe PUTkast BV omgaat met verworven persoonsgegevens conform de Algemene Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen
1. Alle gegevens die aan PUTkast BV door worden gegeven of worden verzameld via de websites, worden door PUTkast BV opgeslagen en uitsluitend in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking. Dit in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering.

2. Gebruikers van STROOMkast beschikken over het recht van toegang inzage, tot verbetering en verwijdering van haar eigen gegevens. Wanneer gebruikers geen directe berichten (per post en/of e-mail) meer wensen te ontvangen worden deze na een schriftelijke mededeling direct verwijderd uit het mailbestand.

Verwerking van gegevens

3. Voor het verzorgen van de dienstverlening worden de alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt zoals n.a.w.- en contactgegevens. De gebruiker van STROOMkast heeft en houdt volledige zeggenschap over deze persoonsgegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar ingevoerde of verwerkte persoonsgegevens.

4. PUTkast BV neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij een eventueel inbreuk in verband met persoonsgegevens, ofwel een datalek, zal PUTkast BV de gebruiker tijdig informeren met alle informatie die zij bezit en passende maatregelen treffen om (verdere) schending te voorkomen en/of te beperken. Het is uitsluitend aan de gebruiker om een geconstateerd datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betreffende personen.

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van bewaartermijnen van de persoonsgegevens. Voor zover de persoonsgegevens onder controle van de gebruiker zijn dan wist de gebruiker deze tijdig. PUTkast BV zal na het beëindigen van de overeenkomst de persoonsgegevens binnen dertig dagen wissen. Tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen van PUTkast BV de gegevens langer bewaard dienen te worden. Indien de gebruiker het schriftelijk verzoekt zullen de gegevens langer worden bewaard.

6. PUTkast BV verleent de gebruiker, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 en 36 AVG).

7. PUTkast BV zal de gebruiker alle informatie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ter beschikking stellen om gebruiker in gelegenheid te stellen om aan de verplichting van de AVG of andere toepasselijke wetgeving van persoonsgegevens te voldoen. Daarnaast zal PUTkast BV op verzoek van gebruiker meewerken aan audits, zoals inspecties. PUTkast BV is gerechtigd eventuele kosten die hiermee gemoeid gaan in rekening te brengen bij de gebruiker.

Vertrouwelijkheid
8. PUTkast BV zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan geselecteerde derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de opdracht en diensten. Medewerkers van PUTkast BV en haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Alle medewerkers van PUTkast BV en betrokken ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsverplichting.

Cookies
9. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. PUTkast BV gebruikt cookies om een gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen PUTkast BV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat tijdens het gebruik van de website en/of webportaal bij PUTkast BV geen cookies ontvangt.

Logbestanden
10. PUTkast BV gebruikt IP adressen om trends te analyseren, gebruikers te volgen, en het verzamelen van demografische informatie.

3.      Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersrecht
1. Met uitzondering van door STROOMkast geproduceerde energieverbruik gegevens is het de gebruiker niet toegestaan informatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen.

2. De gebruiker krijgt de beschikking over een toegangscode, welke alleen aan de gebruiker bekend is. Deze code kan door de gebruiker te allen tijde worden gewijzigd.

3. De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van de code. PUTkast BV adviseert de gebruiker om deze code periodiek te wijzigen. De gebruiker draagt alle gevolgen (geen enkel gevolg wordt uitgesloten) van het niet periodiek en/of tijdig wijzigen van deze code en het gebruik (geen enkel gebruik wordt uitgesloten) daarvan, ook die buiten de controle van de gebruiker, wordt gemaakt.

4. Het is PUTkast BV, in geval van het niet naleven van deze voorwaarden en/of niet tijdig voldoen van de financiële vergoeding(en), te allen tijde toegestaan de mogelijkheid van de gebruiker om de STROOMkast te gebruiken, of faciliteiten daarvan tijdelijk of blijvend ongedaan te maken, waarvan de gebruiker alsdan schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.

Informatie
5. PUTkast BV streeft ernaar dat alle informatie correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. PUTkast BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Beschikbaarheid
6. Evenmin garandeert PUTkast BV dat STROOMkast foutloos of onderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van toegang en gebruik van STROOMkast, wordt door PUTkast BV nadrukkelijk afgewezen.

7. Indien onverhoopt STROOMkast niet of niet goed functioneert, zal PUTkast BV zich maximaal inzetten om zo spoedig mogelijk te trachten dit te verhelpen. Zodat een optimale continuïteit wordt nagestreefd.

Techniek
8. De installaties (kasten) die door STROOMkast worden bediend zijn eigendom van een betreffende eigenaar zoals een gemeente of verenging. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanbieden van een goed werkende en veilige installatie. De gebruiker mag alleen apparatuur en/of systemen aansluiten die voldoen aan alle geldende voorschriften. De apparatuur en/of systemen van de gebruiker zijn gekeurd, veilig en bevatten geen gebreken en/of beschadigingen.

Elektrische voorwaarden
9. De elektrische apparatuur en/of systemen van de gebruiker dienen in Nederland voldoen aan de wettelijke voorschriften NEN1010 en in België aan de wettelijke voorschriften AREI.

10. Voor vaartuigen (boten) gelden de volgende aanvullende voorwaarden: indien gewerkt wordt met een beschermingstransformator mag de aardklem niet zijn verbonden met de aardklem van de voedende contactdoos. Ook mag de potentiaalvereffening van het vaartuig niet verbonden zijn met de beschermingsleiding van de voeding.

Intellectuele eigendomsrechten
11. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van PUTkast BV of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Wijzigingen
12. PUTkast BV behoudt zich het recht voor om de informatie (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen naar andere sites) op de site STROOMkast te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden.